Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H. sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak však narazíte na niečo neaktuálne alebo nesprávne, budeme vám vďační, ak nás o tom budete informovať. Upozornite, prosím, na to, kde na stránke ste si danú informáciu prečítali. My sa o to potom čo najskôr postaráme. Svoje pripomienky posielajte na adresu: ta.eesmafrodsredop@ofni.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z nepresnosti alebo neúplnosti, ani za stratu alebo šírenie informácií prostredníctvom internetu, ako napríklad prerušenie alebo prerušenie. Pri používaní internetových formulárov sa snažíme minimalizovať počet požadovaných polí. Spoločnosť Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia údajov, informácií alebo nápadov odporúčaných alebo pochádzajúcich od spoločnosti Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H..

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci svojej odpovede alebo žiadosti, sa použijú len v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H. prijme všetky primerané opatrenia na ochranu svojho systému pred akoukoľvek formou nezákonného použitia. Spoločnosť Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H. bude na tento účel zavádzať vhodné technológie a organizačné opatrenia s ohľadom na súčasný stav techniky. Nenesie však zodpovednosť za priame a/alebo nepriame straty akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú používateľovi webovej stránky v dôsledku nezákonného používania systému tretej strany.

Spoločnosť Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré vedie hypertextový odkaz alebo iný odkaz. S produktmi alebo službami, ktoré ponúkajú poskytovatelia tretích strán, sa zaobchádza podľa príslušných podmienok týchto poskytovateľov.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke sú vlastníctvom tretích strán, ktoré tento obsah umiestnili samy alebo od ktorých má spoločnosť Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H. licenčnú zmluvu s koncovým užívateľom.

Kopírovanie, šírenie alebo akékoľvek iné použitie tohto materiálu nie je povolené bez písomného súhlasu spoločnosti Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je dohodnuté inak alebo pokiaľ nie je v platných právnych predpisoch stanovená výnimka (napr. právo na citáciu), pokiaľ konkrétny obsah nevyžaduje inak.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s dostupnosťou webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše otváracie hodiny

Reštaurácia SUNBAY

Podujatia v PODOBEACH

Čo je PODOBEACH?